1233327_590723597640829_1362778999_n

De nederlandse regering steunt direct de rebellen, lees terroristen blijkt uit onderstaaqnde brieven die onder gepubliceerd worden,  een schande voor de Nederlandse democratie , Timmermans is blind voor de ontwikkelingen die zich momenteel afspelen in Syrië, ja Assad is aan het winnen, het SYRISCHE volk is aan het winnen, weg is het Nederlandse belastinggeld aan  het persbureau (Syrian Observatory on Human Rights) en aan de training i.s.m. Instituut Clingendael die zij gaven aan de terroristen, die zogenaamd democratie bijgebracht moesten worden, wel een feit is dat democratie niet opgelegd kan worden maar van binnen uit komt, van de bevolking zelf dan werkt het, meestal ook wel zonder al die Euro’s te investeren. De Nederlandse regering wed nog steeds op het verkeerde paard en blijft geloven in een revolutie en na een paar jaar zullen ze zeggen, ja we waren verkeerd geinformeerd. Nu bij deze heer Timmermans kijk verder in de media en luister goed dan ziet u de waarheid…!

Verder is het een schande dat de Nederlandse regering ook het afgelopen bloedbad van Adra niet noemt, waar nu nog steeds tientallen, zo niet honderen mensen als menselijk schild gebruikt worden door de terroristen er inmiddels ook tientallen mensen letterlijk zijn afgeslacht, zelfs levend verbrand in ovens,http://en.alalam.ir/news/1544981, waar blijft de afschuw en verontwaardiging van de PVDA, CDA, CU en SGP?

Brief 1:

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Vlierstraat 93, 7544 GG Enschede – NL.

www.aramesebeweging.nl

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

 Enschede, 3 december 2013

Betreft: beantwoording Kamervragen over Sadad Uw kenmerkt : kenmerk 2013Z21689

 Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken,

Met verbazing heeft de Aramese Beweging voor Mensenrechten kennisgenomen van de op 27 november

jl. aan uw Kamer verzonden antwoorden op de vragen van de heren Van der Staaij, Voordewind en De

Roon over “de verwoesting van het Syrische christelijke dorp Sadad”, kenmerkt 2013Z21689

Ook in deze beantwoording geeft de minister aan dat hij zijn informatie over de gebeurtenissen in Syrië

vrijwel uitsluitend baseert op berichten van het aan de Syrische oppositie gerelateerde Syrisch

Observatorium voor Mensenrechten. In onze brief van 21-10-2013 over de gebeurtenissen in Sadad

hebben wij op basis van andere bronnen aangegeven dat het aantal slachtoffers ruim twee keer zo hoog is

als het aantal dat de minister op basis van de SOHR-rapportage noemt en dat de situatie in Sadad ook

ernstiger is dan wat de minister meent. Er zijn beslist meer betrouwbare bronnen beschikbaar dan wat de

minister stelt en het zou het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken sieren zich op meerdere

bronnen te baseren.

Ook als de minister in zijn antwoord op de tweede vraag stelt geen informatie te hebben over de

achtergronden van de moorden in Sadad, heeft hij duidelijk geen kennis genomen van wat de plaatselijke

leiders van diverse kerken in Syrië hierover naar buiten hebben gebracht.

We vinden het verontrustend dat de minister geen heldere antwoorden geeft op de concrete vragen hoe de

Nederlandse regering en de internationale gemeenschap hebben gereageerd op de aanvallen op christelijke

dorpen en steden en Syrië en of ze hun afschuw hierover nog kenbaar zullen maken. De minister spreekt

in zeer algemene termen en verwijst door naar een toekomstige gang naar het internationaal strafhof. Dit

sluit op geen enkele manier aan op de doelgerichte aanvullen op de christelijke gemeenschap in Syrië en

hun eeuwenoude cultureel erfgoed. Hiertegen zou de minister direct actie moeten nemen in zijn

gesprekken met de Syrische oppositie en met de verschillende landen die de in Syrië vechtende

jihadistische groepen ondersteunen.

De minister maakte in het verleden duidelijk dat hij over de ontwikkelingen in Syrië uitsluitend spreekt

met (de organisaties die vertegenwoordigd zijn in) de Syrische Oppositie Coalitie. In de antwoorden van

27 november stelt hij dat de Nederlandse regering in contact staat “met diverse politieke en

Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM)

Vlierstraat 93, 7544 GG Enschede – NL.

maatschappelijke Syrische organisaties”. We zijn zeer benieuwd of daar ook christelijke organisaties toe

behoren en zo ja welke.

We willen bij deze nogmaals het belang benadrukken om bij de vredesonderhandelingen over de toekomst

van Syrië ook vertegenwoordigers van religieuze en etnische minderheden, waaronder de

vertegenwoordiging van de inheemse bewoners van Syrië, de Aramese Wereldraad (World Council of

Arameans) aan tafel uit te nodigen. Een Syrië waar de rechten van minderheden gerespecteerd zullen

worden, kan alleen vorm gegeven worden door deze bij die vormgeving te betrekken.

Met vriendelijke groet,

Namens de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM),

Brief 2:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Geachte leden van de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken,

Namens de World Council of Arameans (Syriacs) (“WCA”) en onze dochterorganisatie de Suryoye

Aramese Federatie Nederland (“SAFN”) vragen wij wederom uw dringende aandacht voor de

aanhoudende etnische zuiveringen, de sluimerende genocide en de massale exodus van de inheemse

christelijke bevolking van Syrië, waar wij hetzelfde ervaren als eerder in Zuidoost-Turkije en Irak.

1. Op 9 juli 2013 was er een Aramese delegatie naar Den Haag afgereisd om het ministerie van

Buitenlandse zaken (vertegenwoordigd door dhr. H. Quarles van Ufford, plaatsvervangend

directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten) in te lichten over de voornoemde punten.

2. Op 17 oktober jl. vond hetzelfde plaats. In samenwerking met Kerk in Actie werd ditmaal de

Syrisch-orthodoxe bisschop Z.E. Dionysius Jean Kawak uit Damascus uitgenodigd om de

Vaste Commissie (voorgezeten door CDA-Kamerlid dhr. P. Omtzigt) alsmede de Directie

Stabiliteit en Humanitaire Hulp (onder leiding van mw. M. Jansen) hierover te informeren.

3. Tijdens deze ontmoetingen en in de daaropvolgende periode hebben wij, evenals onze

zusterorganisatie de Aramese Beweging voor Mensenrechten (ABM), u allen en Z.E. dhr. F.

Timmermans (Minister van BZ) afdoende documentatie doen toekomen via onze websites

en mailinglijsten over de hachelijke positie van de Aramese christenen in en rondom Syrië.

4. Op 26 november jl. hebben wij in samenwerking met de Syrisch-orthodoxe kerk en de ABM

een stille tocht gehouden in Den Haag ter nagedachtenis van de slachtoffers in Syrië en om

uw aandacht te vragen voor de situatie in Syrië. Hierover heeft u tevens een petitie van ons

ontvangen waarin wij u onze urgente verzoeken kenbaar hebben gemaakt die u desgewenst

hebt “kunnen betrekken bij de behandeling van de begrotingen van Buitenlandse Zaken en

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking” (aldus uw brief van 9 december jl.).

5. Op 3 december jl. heeft de ABM schriftelijk haar verbazing aan u geuit ten aanzien van de

reactie van Minister Timmermans over de verwoesting van en het bloedbad in het Aramese

Sadad (27 november, kenmerk 2013Z21689). De Minister hanteerde als bron enkel het

Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) en antwoordde onder meer:

“Er wordt geen melding gemaakt van de verwoesting van het dorp. … Er is geen

andere informatie beschikbaar die deze berichtgeving kan bevestigen. … Over de

achtergronden van deze moorden is geen informatie beschikbaar.”

ETNISCHE ZUIVERINGEN CHRISTENEN IN SYRIË:

OPROEP TOT HULP EN INFORMATIEVERGARING BZ?

Hengelo, 13 december 2013

Pagina 1

Deze merkwaardige antwoorden van de Minister doen serieuze vragen rijzen ten aanzien van de

informatievergaring door het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Op 16 mei 2013 kopte de Volkskrant: “Nederland financiert nieuw Syrisch persbureau.” Het betreft

hier een investering van liefst €300.000,- door BZ. Deze Syria Newsdesk beweert “independent” te

zijn en “focuses on local news stories.” Wie controleert evenwel zijn functioneren en resultaten?

Wij hebben de berichtgeving van deze nieuwssite nauwlettend gevolgd en kunnen u verzekeren dat

het allesbehalve “onafhankelijk” is, zoals we reeds eerder hebben meegedeeld aan dhr. Quarles van

Ufford (9 juli) en mw. Jansen (17 oktober). Vanaf het ontstaan ervan zijn er nauwelijks tot geen

berichten verschenen over de aanvallen, pogingen tot islamisering, ontvoeringen, vervolgingen en

moordpartijen die de kwetsbare minderheden in Syrië als de Aramese christenen ondergaan hebben.

Sterker nog, de vernietiging van en de slachtpartijen in dorpen en steden als Sadad worden zelfs

uitgelicht als “major victories” van het Vrije Syrische Leger dat hen zogenaamd heeft ‘bevrijd’!

Het is evident dat Minister Timmermans geen bevredigende antwoorden heeft kunnen verkrijgen

van de door zijn ministerie royaal gefinancierde journalisten en nieuwsbron. Hij had in ieder geval

onder meer onze informatie kunnen raadplegen over de verwoesting van Sadad waarvan we ook

tientallen foto’s hebben gepubliceerd; hetzelfde geldt voor de nieuwe aanval op Maaloula waarbij

12 nonnen zijn ontvoerd. Ten aanzien van Sadad hebben we alle informatie beschikbaar die nodig

is. Wij zijn bereid om opnieuw naar Den Haag af te reizen om, samen met de Syrisch-orthodoxe

bisschop van Homs en Hama, tot wiens diocees het Aramese Sadad behoort, ditmaal de Minister te

ontmoeten en te voorzien van aanbevelingen en exclusieve, volledige en betrouwbare informatie.

Wij hebben projectvoorstellen waarvoor we de steun van de Nederlandse overheid dringend nodig

hebben en waarderen het ten zeerste als u de gemarginaliseerde, bedreigde en veronachtzaamde

christenen en andere minderheden in Syrië hierbij zou willen helpen. Met uw hulp zijn wij in staat:

1. duizenden gezinnen te bereiken die nog immer verstoken blijven van de benodigde

humanitaire hulp van de internationale gemeenschap (o.a. UNHCR en NGO’s);

2. kwetsbare minderheden in Syrië te stimuleren om in hun vaderland te blijven of er naartoe

terug te keren om in relatief veilige(re) gebieden te blijven totdat de oorlog voorbij is;

3. de Tweede Kamer te voorzien van exclusieve, volledige en betrouwbare informatie ten

aanzien van de onderbelichte en vaak onjuiste mediaberichten over de minderheden in Syrië.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij hoogachtend,

Johny Messo Nurcan Yilmaz

Voorzitter Voorzitter

World Council of Arameans (Syriacs) Suryoye Aramese Federatie Nederlands

 

Advertisements